هیأت اجرائی و نظارت انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان معرفی شدند

هیأت اجرائی و نظارت انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان معرفی شدند.
براساس اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان اعضای هیات اجرایی و نظارت انتخابات دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بدینوسیله اعلام گردید:


«اطلاعیه»

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

در اجرای قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرائی آن انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سال جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.

از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات بر اساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند :

  • با اجرأی ماده 62 آئین نامه، هیأت اجرائی انتخابات هیأت مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند:

آقای اشرف فتحی (رئیس)، خانم روشنک رادپور (نائب رئیس) و آقایان آزاد شاهرخی، رامین نجفی، وریا مهران، فرشاد شریفی و علی امین‌پناه (عضو).

  • به موجب ماده 62 آئین نامه، «وزارت راه و شهرسازی» دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و آقای شهرام ملکی (رئیس) و آقایان خسرو ویسی، مهدی حسنی، فرهاد لشکری و خالد اصلانی به عنوان اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
  • اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره، تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه متعاقبا از طریق اطلاعیه های «هیأت اجرایی انتخابات» اعلام خواهد شد.

در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخلاق حرفه‌ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه‌ای خود را به انجام رسانند.

 

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان