پیش نویس دفترچە راهنمای تحلیل و طراحی سازه های بتن مسلح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پیش نویس دفترچە راهنمای تحلیل و طراحی سازه های بتن مسلح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

پیش نویس دفترچە راهنمای تحلیل و طراحی سازه های بتن مسلح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سایت سازمان قابل مشاهدە می باشد.
لذا اعضای محترم، اساتید دانشگاه، صاحبنظران گرامی می توانند دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در این رابطه به آدرس های ذیل جهت تکمیل و انتشار آن تا تاریخ 15 اسفند سالجاری ارسال نمایند.
Email: info@kurdnezam.ir
WhatsApp: 09189789746
پیش نویس دفترچە راهنمای تحلیل و طراحی سازه های بتن مسلح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان........ دانلود