چگونگی صدور دستور نقشه، ارائه خدمات مهندسی و صدور پروانه ساختمان بمنظور جلوگیری از ازدحام مردمی صورتجلسه مهم نحوه صدور پروانه های ساختمانی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مدیرکل امور شهری و شوراها، معاون توسعه مدیریت منابع و معاون دفتر فنی استانداری کردستان جهت جلوگیری از ازدحام مردمی و ارائه خدمات به روش غیرحضوری بمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا: