قابل توجه مهندسان گرامی طراح سازه

قابل توجه مهندسان گرامی طراح سازه
در مدارک پیوست، چهار فایل پیشنهادی کمیسیون تخصصی عمران شامل راهنمای صرفنظر از اثر تعامد (اثر 100-30) براساس سطح نیروی محوری، فایل اکسل محاسبه ضرایب زلزله (نسخه جدید)، فایل اکسل ویژه سقف های دال مشبک (وافل) و راهنمای نامگذاری فایل ها به منظور تسهیل در امر محاسبات و یکپارچه سازی مدارک ارسالی به سازمان در بخش سازه قرار داده شده است.
لذا خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با فایل های ذیل به روابط عمومی سازمان تحویل یا به شماره واتساپ 09189789746 ارسال فرمایید.راهنمای کنترل  درصد ظرفیت بار محوری ستون ها یجهت صرف نظر کردن از تعامد مولفه های زلزله ...... دانلود

فایل های مرتبط با پروژه  ..................................... دانلود

ضرایب طراحی لرزه ای برای سازه های ساختمانی ...... دانلود

محاسبه ضخامت معادل مجوف و ضریب آلفا ........ دانلود