افزایش فاصله گام تیرچه ها از 20 سانتی متر به 37 سانتی متر - قروه  افزایش فاصله گام تیرچه ها از 20 سانتی متر به 37 سانتی متر - قروه