دوره آموزشی نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

دوره آموزشی نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

تاریخ برگزاری 96/9/23لغایت 96/9/25

مدت دوره :24ساعت

تاریخ ازمون 96/9/26

مدرس دوره : مهندس وریا اساسی

دوره ارتقا عمران و معماری 3 به 2 و 2 به 1 ( اجرا)

مجری دوره دانشگاه کردستان تلفن تماس  08733622750             

کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان