31 تيرماه 93 آخرين مهلت ارسال الکترونيکي اظهارنامه مالياتي 92

 

31 تيرماه 93 آخرين مهلت ارسال الکترونيکي اظهارنامه مالياتي 92

 

اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان جزء 5 بند ب ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم بوده ، لازم است حداکثر تا تاريخ 31 تيرماه 93 ( آخرين مهلت ) نسبت به دانلود و دريافت فايل اظهارنامه اشخاص حقيقي از سايت  www.tax.gov.ir    وارسال الکترونيکي اظهارنامه عملکرد سال 1392 خود اقدام نمايند. شايان ذکر است در صورت عدم ارسال اظهار نامه علاوه بر استفاده ننمودن از معافيت مالياتي مشمول 40% جريمه غير قابل بخشش و جريمه تاخير پرداخت ماهيانه 5/2 درصد ( ساليانه 30 درصد ) خواهد گرديد . ضمنا کد پيگيري پيش ثبت نام کد اقتصادي جهت ارسال اظهارنامه ضروري مي باشد.