مبحث پنج قانون مقررات ملی ساختمان

این کتاب شامل معرفی انواع مصالح و فراورده‌های ساختمانی متعارف و استانداردهای ملی و نیز الزامات کاربردی مربوط به هر یک از آنها در 20 فصل به‌شرح زير می‌باشد:

فصل اول-كليات
              1-1-5 هدف و دامنه كاربرد
             2-1-5 دسته‌بندي مصالح
              3-1-5 استانداردها
              4-1-5ويژگيها و مشخصات فنی
              5-1-5 تأیید کیفیت
              6-1-5مطابقت با استاندارد
               7-1-5استفاده مجدد
              8-1-5مصالح و فراورده های جديد 
              9-1-5انبار كردن
               10-1-5ساخت و توليد در كارگاه

فصل دوم-آجر
              1-2-5 تعريف
              2-2-5 دسته‌بندي
              3-2-5 استانداردها 
              4-2-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-2-5 سازگاری
              6-2-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی
              1-3-5 تعريف
              2-3-5 دسته‌بندي
              3-3-5 استانداردها 
              4-3-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-3-5 سازگاری
              6-3-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهارم-كاشي سراميكي
             
1-4-5 تعريف
              2-4-5 دسته‌بندي
              3-4-5 استانداردها 
              4-4-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-4-5 سازگاری
              6-4-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پنجم-سنگ ساختماني
              1-5-5 تعريف
              2-5-5 دسته‌بندي
              3-5-5 استانداردها 
              4-5-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-5-5 سازگاری
              6-5-5
بسته بندی، حمل و نگهداری


فصل ششم-سنگدانه ها
              1-6-5 تعريف
              2-6-5 دسته‌بندي
              3-6-5 استانداردها 
              4-6-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-6-5 سازگاری
              6-6-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفتم-سیمان وفرآورده هاي آن
              1-7-5 تعريف
              2-7-5 دسته بندي
              3-7-5 استانداردها
              4-7-5 ايمني، بهداشت و ملاحظات زيست محيطي
              5-7-5 سازگاري

 
فصل هشتم- مواد افزودني شيميايي بتن
            1-8-5 تعريف
            2-8-5 دسته بندي
            3-8-5 استانداردها
 
            4-8-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
            5-8-5 سازگاری
            6-8-5 بسته بندی، حمل و نگهداری
             
فصل نهم- آهك و فرآورده های آن
              1-9-5تعريف
              2-9-5 فرآورده هاي آهكي
              3-9-5 استانداردها
              4-9-5
ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-9-5 سازگاری
              6-9-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دهم- گچ و فرآورده هاي آن
           
   1-10-5 تعريف
              2-10-5 دسته بندی
              3-10-5 استانداردها
              4-10-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-10-5 سازگاری
              6-10-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل یازدهم- ملات هاي ساختمان
              1-11-5 تعريف
              2-11-5 دسته بندی
              3-11-5 استانداردها
              4-11-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-11-5 سازگاری
              6-11-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشكاري

             1-12-5
فلزها
             2-12-5 مصالح جوشكاري

فصل سیزدهم- چوب و فرآورده هاي آن
              1-13-5 تعريف
              2-13-5 دسته بندی
              3-13-5 استانداردها
              4-13-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
              5-13-5 سازگاری
              6-13-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل چهاردهم-قير و قطران

     
              1-14-5 تعريف
              2-14-5 دسته بندی
              3-14-5 استانداردها
              4-14-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-14-5 سازگاری
              6-14-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل پانزدهم- شيشه
             1-15-5 تعريف
             2-15-5 دسته‌بندي
             3-15-5 استانداردها
             4-15-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
              5-15-5 سازگاری
             6-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختماني
             1-16-5 تعريف
             2-16-5 دسته‌بندي
             3-16-5 استانداردها
             4-16-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
             5-16-5 سازگاری
             6-16-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل هفدهم- عایق های رطوبتي
             1-17-5 تعريف
             2-17-5 دسته‌بندي
             3-17-5 استانداردها
             4-17-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
             5-17-5 سازگاری

فصل هجدهم- عايق هاي حرارتي
             1-18-5 تعريف
             2-18-5 دسته‌بندي
             3-18-5 استانداردها
             4-18-5 ملاحظات زیست محیطی
             5-18-5 سازگاری
             6-18-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

فصل نوزدهم- پليمرهاي ساختماني
             1-19-5 تعريف
             2-19-5 دسته‌بندي
             3-19-5 استانداردها
             4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-19-5سازگاری
             6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 فصل بيستم- نانو مواد
             1-20-5 تعريف
             2-20-5 دسته‌بندي
             3-20-5 استانداردها
             4-20-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
             5-20-5 سازگاری
             6-20-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

             پیوست 1 مشخصات مصالح و فرآورده هایساختمانی مصرفی در برخی سیستم های ساختمانی
             پیوست 2استانداردهای مرجع

 

                                                                       «دفترامور مقررات ملّی ساختمان»