Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

 

 تعرفه های خدمات مهندسی گروه شهرسازی  ............................................... دانلود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی           سمت
مهندس فیروز آقایی رئیس گروه تخصصی
دکتر فرزین چاره جو نایب رئیس گروه تخصصی
مهندس لقمان صادقی دبیر گروه تخصصی 
مهندس شیلان آخوندی  عضو گروه تخصصی
مهندس هیمن صوفی کریمی عضو گروه تخصصی
دکتر هوشمند علیزاده عضو گروه تخصصی

 

Email:shahrsazi@kurdnezam.ir