ليست شرکتهاي مورد تائيد براي اجرا و اندازه گيري ارت

 

ليست شرکتهاي مورد تائيد براي اجرا و اندازه گيري ارت 

طي جلسه مشترک دفتر اجرايي نظارت برق استان کردستان با شرکت توزيع استان کردستان / ليست شرکتهاي مورد تائيد براي اجرا و اندازه گيري ارت به حضور معرفي مي شود. بديهي است که تائيد نهايي منوط به گذراندن دوره و کسب نمره لازم مي باشد،ليست نهايي پس از برگزاري آزمون ارائه خواهد شد .

 

ليست شرکتهاي مورد تائيد براي اجرا و اندازه گيري ارت   ............................................   دانلود