مصوبات 2 خرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 02/03/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

نامه آقای مهندس ربانی با موضوع امکان دسترسی اعضا هیئت مدیره به مکاتبات سازمان.

 

متن مصوبه:

بدینوسیله تاکید می گردد اعضا هیئت مدیره امکان دسترسی به کلیه مصوبات و مکاتبات سازمان را دارند.این مهم به دلیل برابری مسئولیت اعضای هیئت مدیره فارغ از موقعیت پستی ایشان است.

 

 


مصوبه شماره 2 

 

موضوع:

نامه شماره 19196 /ش م شورای مرکزی اجلاس هجدهم هیأت عمومی.

 

متن مصوبه:

مقرر شد با توجه به عدم تشکیل جلسات بازرسین، شورای انتظامی، گروه های تخصصی و کمیسیونها فقط اعضا اصلی هیات مدیره در اجلاس هجدهم شرکت نمایند.ضمنا هزینه های مربوطه به ازاء هر نفر عضو اصلی هیات مدیره مبلغ پانزده میلیون ریال پرداخت شود.

اعضاء اصلی شرکت کننده:آقایان مهندسین:

1-محمد صدیق ثابتی .   2- فریبرز خلیل الهی .  3-محمد ربانی .   4-فرزام فاروقی .   5- هوشمند علیزاده.

6- حشمت ا... صیدی .   7- جمال مشتاق .       8-جمال قناعت.

جمعا 8 نفر.