Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای برگزار شد

کارگاه آشنایی با مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در محل سازمان برگزار شد

فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ( تجدید نظر اول) نشریه شماره 251

یکی از برنامه های مهم در دست اقدام دولت برای کاهش خطر پذیری کشور در برابر مخاطرات ناشی از زلزله ، برنامه مطالعه و اجرای مقاوم سازی ساختمانهای عمومی و دولتی مهم ،تاسیسات زیر بنایی و شریانهایی حیاتی کشور...

گودبرداري در مناطق شهري

کتاب آموزشي فيوز

هندبوک تاسیسات برقی

آشنایی با باس داکت

راه اندازی موتورهای AC