ادامه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان سوم بهمن برگزار شد

در این مجمع ادامه بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سال 97 و تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج مورد بررسی قرار گرفت.

با رای اکثریت مجمع بودجه پیشنهادی سال 1397 تصویب و تایید گردید.

همچنین مقرر شد که هیات مدیره سازمان برنامه ها و طرح های پیشنهادی خود را در رابطه با 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج در مجمع فوق العاده ای ارائه و سپس در رابطه با آن تصمیم گیری گردد.