استانداری کردستان:  غیر قابل اجرا  بودن شیوه نامه  تبصره ۲ماده ۲۴آئین نامه اجرایی ماده ۳۳قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استانداری کردستان:
غیر قابل اجرا بودن شیوه نامه تبصره ۲ماده ۲۴آئین نامه اجرایی ماده ۳۳قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان