اطلاعیه شماره 5 انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه شماره 5

 

قابل توجه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با عنایت به نامه شماره 430/ 46326 مورخ 16/04/97 معاونت محترم امورمسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اطلاع می رساند که:

 اشخاص دانش آموخته در دو رشته از رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، درصورت دارا بودن شرایط لازم می توانند بصورت اختیاری در هر کدام از رشته های مندرج در روی پروانه اشتغال یا‌ظهر آن ، دواطلب عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شوند، مشروط به اینکه عضویت آنان در سازمان استان در آن رشته باشد. درصورتی که عضویت شخص در سازمان استان در غیر از رشته اصلی مورد نظر وی ( مندرج در ظهر پروانه اشتغال) برای عضویت در هیات مدیره باشد، باید عضویت خود را در سازمان استان به رشته مورد نظر تغییر دهد و قبل از پایان مهلت ثبت نام با اعمال تغییرات زیر، پروانه جدید به نام وی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان صادر و تسلیم گردد.

الف- تغییر شماره عضویت سازمان استان در پروانه اشتغال و تغییر شماره پروانه اشتغال منطبق با رشته مورد نظر.

ب- تغییر رشته مندرج در روی پروانه اشتغال و ظهر آن.

دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کردستان