اعضای هیات نظارت و اجرایی انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شدند براساس مصوبه شماره 2 مورخ 19/ 12/ 97 جلسه شماره هجدهم هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعضای هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به شرح ذیل تعیین شدند:

هیات نظارت:
مهندس بهار راستین - مهندس کریم قادرمزی - مهندس نادر گودرزی - مهندس هیوا سیدیونسی - مهندس دل نیا رضایی

هیات اجرایی:
دکتر مصلح توحیدی  -  مهندس هومن بلندی - آقای حکمت فرهادی - آقای هورامان بهرامی - خانم سحر حیدری