تعلیق برگزاری دوره های ارتقای پایه مهندسان

بدین وسیله به اطلاع مهندسان متقاضی شرکت در دوره های ارتقای پایه می رساند ، با توجه به نامه شماره 15573/97/100 مورخ 05/04/97 مدیر محترم مسکن وساختمان راه و شهرسازی استان و ضمایم آن ( تصویر پیوست )  ، به دلیل برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، برگزاری کلیه دوره های آموزشی تا تاریخ 29/07/97 تعلیق و در صورت نیاز به برگزاری ، با استفاده از مدرسان سایر استانها امکان پذیر می باشد .

ضمنا دوره هایی که در سامانه در مرحله ثبت نام بوده و در یا حال برگزاری می باشد ، به بعد از تاریخ فوق الذکر موکول می گردد .