تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی سازمان در نوبت اول در تاریخ 11 / 10/ 97 روز سه شنبه ساعت 16 تا 20 در سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان و در صورت به حدنصاب نرسیدن، نوبت دوم در تاریخ 19/ 10/ 97 روز چهارشنبه ساعت 16 الی 20 در سالن آمفی تاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان با دستور کار ذیل برگزار گردد:

• ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
• ارائه گزارش بازرسین سازمان در خصوص گزارش عملکرد سازمان
• تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج
• بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 95 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 97
• اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه ارائه شده منتهی به سال 95
• بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 96 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 97
• اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه ارائه شده منتهی به سال 96
• بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سال 97

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان