تعداد دوره های  HSE جهت ارتقای پایه صلاحیت اجرا

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

با توجه یه بخشنامه های جدید ، جهت ارتقای پایه صلاحیت اجرا در کلیه پایه ها علاوه بر دوره های قبلی گذراندن دوره HSE نیز الزامی می باشد 

بنابراین جهت ارتقای پایه صلاحیت اجرا در رشته های عمران و معماری  از پایه 3 به 2 گذراندن 4 دوره و 2 به 1 تعداد 5 دوره الزامی می باشد .