تعیین نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی مصوبه ای نماینده خود را در کمیسیون معاملات معرفی نمود.

بر اساس این مصوبه مهندس کریم قادرمزی بعنوان نماینده هیات مدیره سازمان نظم مهندسی ساختمان ستان کردستان در کمیسیون معاملات معرفی گردید.