دوره آموزشی تسهیل دسترسی و مناسب سازی

دوره آموزشی تسهیل دسترسی و مناسب سازی

برگزار کننده: مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

زمان: 13/ 12/ 97 ساعت 8 الی 13

مکان: مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

با ارائه گواهینامه معتبر