دکتر نصری زر خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

با تایید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان دکتر امیر اسعد نصری زر بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردید.

دکتر نصری زر عضو پایه یک گروه عمران دارای دکتری عمران گرایش مکانیک خاک و پی از دانشگاه آنای هندوستان می باشد.