سمینار ارتینگ، همبندی و حفاظت صاعقه

برگزاری "سمینار ارتینگ، همبندی و حفاظت صاعقه" توسط شرکت برق یار با حضور دکتر رنجبر و نمایشگاه کتاب تخصصی برق توسط آزمون تاپ