عنوان کتاب: مهندسی سازه، یک مقدمه خیلی کوتاه عنوان کتاب:
مهندسی سازه، یک مقدمه خیلی کوتاه

نویسنده: پروفسور دیوید بلاکلی
مترجم: دکتر نیما خالدی
انتشارات علمی کالج