قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان(فاز 3) اعضای تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان(فاز 3) که تمایل دارند عضویت آنها از تعاونی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تعاونی شهرستان سنندج انتقال داده شود (چهار نفر یک قطعه 200 متری بصورت مشاع) تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 20/ 12/ 97 به روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مراجعه فرمایند.

هیات مدیره تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (شماره ثبت473)