قابل توجه اعضای محترم شرکت کننده در  دوره های ارتقای پایه

بدین وسیله به اطلاع می رساند ، پیرو بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی و اداره راه و شهرسازی استان ، حضور در برگزاری دوره های ارتقای پایه ، ورود به حرفه و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی اجباری بوده و فراگیران در هر سطحی موظف به حضور در دوره ها می باشند .

با عنایت به راه اندازی سامانه مدیریت دوره های ارتقای پایه از ابتدای سال 97 و منطبق نمودن سیتم حضور و غیاب سامانه با مقررات و استاندارد های حضور در هر دوره ، غیبت بیش از یک چهارم ساعات هر دوره ، به صورت خودکار فراگیر را از لیست افراد حاضر در دوره حذف نموده و امکان برگزاری آزمون را از فراگیر سلب می نماید .

لذا اعضای محترمی که متقاضی گذراندن دوره های ارتقای پایه ، ورود به حرفه و یا تمدید پروانه می باشند ، لازمست قبل از ثبت نام در دوره ، در پروفایل شخصی خود در سامانه فوق الذکر با مشاهده جزییات هر دوره ، از زمان برگزاری و جلسات آن آگاهی یافته و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . بدیهی است کسانی که در طول دوره از حضور در دوره امتناع نموده و غیبت بیش از حد مجاز برای آنها در سیستم ثبت شود ، نام آنها در لیست فراگیران آزمون حذف شده و ناظرین اداره راه و شهرسازی و سازمان از حضور و برگزاری آزمون ممانعت به عمل می آورند .   

کمیته آموزش و ترویج سازمان