قابل توجه کارشناسان محترم ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با عنایت به مصوبه هیات رئیسه کارشناسان ماده 27 ودرراستای ساماندهی نظریات کارشناسی، لازم است ازتاریخ ابلاغ این نامه نظرات کارشناسی درقالب "تشریح وضعیت" وبصورتی تهیه گردد که هرگونه استنباط مجوز پایان کارو تاییدیه استحکام بناء ازنظریه کارشناسی حذف گردد. لذا کلیه کارشناسان ماده 27 لازم است با مراجعه به سایت سازمان، نسبت به دانلود فرمهای جدید کارشناسی ماده 27 اقدام ونظریات کارشناسی خودرا صرفا درقالب موارد مندرج در فرمهای فوق تنظیم و ارائه نمایند.

حداقل موارد الزامی که بایستی در ارایه نظریه کارشناسی(تشریح وضعیت)دربرگ کارشناسی باسربرگ کارشناس مربوطه لحاظ شود

  • آدرس کامل محل- موقعیت جانمائی ساختمان (شمال و جنوبی )
  • مساحت زمین ( عرصه) - متراژ بنا ( اعیانی)- سال ساخت-تعدادطبقات
  • پروانه ساختمانی دارد یاخیر- دارای نقشه های مصوب ( شهرداری- نظام مهندس – مهندس ... )،هست یا خیر- مجری دارد یا خیر
  • ساختمان دارای ناظر می باشد ، یا خیر . عملیات انجام شده مطابق نقشه های مصوب مورد تأیید ناظر است یا خیر.
  • نوع و تعداد امتیاز آب ، برق، گاز – وضعیت حریم
  • سیستم سرمایش و گرمایش و موارد مربوط به تاسیسات برق و مکانیک
  • نوع اسکلت و فونداسیون سازه، نوع سیستم سقف، جنس دیوارو ....
  • تشریح وضعیت و ارائه گزارش در مورد ماهیت درخواست متقاضی و قرار کارشناسی

فرم جدید کارشناسی .............. دانلود