قابل توجه اعضای محترم پروانه دار سازمان/ تکمیل فرم مربوط به بخشودگی صدرصد جرائم مالیاتی

به منظور استفاده از تسهیلات  بخشنامه 41/ 98/ 2000 مورخ 8/ 5/ 98 (موضوع بخشودگی صدرصد جرائم مالیاتی) لازم است اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و شخصا فرم پیوست را امضا و به واحد مالیاتی 220323 تا تاریخ 30/ 7/ 98 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

فرم بخشودگی ........... دانلود