لیست کارکرد نهایی اعضای سازمان در شهرستان سنندج سال 1396 و  سال 97 (تا15 اردیبهشت) لیست کارکرد نهایی اعضای سازمان در شهرستان سنندج سال 1396 و  سال 97 (تا15 اردیبهشت)

سال 1396:
گروه الف
گروه ب
گروه ج

سال 97 (تا 15 اردیبهشت)
گروه الف
گروه ب
گروه ج

کارکرد مهندسین مقیم سنندج در شهرستانها

دفاتر محترم پس از بررسی کارکردها در صورت هرگونه ابهام به امور مهندسین سنندج مراجعه فرمایید.
کارکردهای فوق فقط مربوط به دفتر ثبت شهرستان سنندج می باشد.
دریافت فرم پیوست و تکمیل و تحویل آن به سازمان توسط دفاتر محترم الزامی می باشد.
فرم پیوست ............................ دانلود