مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 به کلیه اعضای محترم سازمان

با سلام احتراماً با توجه به ابلاغ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در تاریخ 14/09/97 از سوی شورای مرکزی ، بدین وسیله در راستای رعایت ماده 18 شیوه نامه دستور کار اصلاحی مجمع عمومی مورخ 19/10/97 به شرح ذیل می باشد"

  • ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
  • ارائه گزارش بازرسین سازمان در خصوص گزارش عملکرد سازمان
  • بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 95 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
  • اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه منتهی به سال 1395
  • بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال 96 مطابق مواد 8 و 21 شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
  • اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه منتهی به سال 1396
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 97
  • تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان