مصوبات 15 آبان 95

تاریخ تشکیل جلسه:15/08/95

 مصوبه شماره 1

موضوع:

ساماندهی ساختمان های نیمه کاره سازمان نظام مهندسی در دفاتر نمایندگی شهرستانها

 

متن مصوبه:

جهت ساماندهی ساختمانهای نیمه کاره سازمان نظام مهندسی در سطح استان مقرر گردید در هر شهرستان دو نفر از اعضای هیئت مدیره جلسه ای را با اعضای نظام مهندسی در آن شهرستان تشکیل و نسبت به پیشنهاد راهکار مناسب جهت تکمیل ساختمان های نیمه کاره شهرستان ها اقدام نمایند.

هیئت رئیسه نسبت به انجام هماهنگی های لازم با نماینده های شهرستانها اقدامات لازم را معمول دارند.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تعیین تکلیف 1% واریزی اهدایی اعضا صندوق حمایت ار اعضا

 

متن مصوبه:

پس از بحث و بررسی وضعیت عوارض اخذ شده توسط سازمان از کارکرد مهندسین 5%+ 1% ( اهدایی اعضا صندوق حمایت از اعضا) ، منبعد فقط 5% به حساب سازمان واریز  و 1% اهدایی اعضا صندوق حمایت  مستقیماً به حساب صندوق حمایت از اعضا واریز گردد.


مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تکمیل ساختمانهای دفاتر نمایندگی دیواندره و کامیاران

 

متن مصوبه:

عطف به نامه شماره 12329/95 ص مورخ 08/08/95 دفتر نمایندگی شهرستان دیواندره مقرر گردید تا سقف 580 میلیون ریال از محل 4% پرداختی اعضا شهرستان جهت تکمیل ساختمان هزینه گردد.

و عطف به نامه شماره 10206 مورخ 20/06/95 دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران مقرر گردید تا سقف بودجه مصوب جهت تکمیل ساختمان هزینه گردد.

و عطف به نامه شماره 9500/95 مورخ 06/06/95 دفتر نمایندگی شهرستان سقز مقرر گردید مبلغ 720،697،000 از محل 4% پرداختی اعضا شهرستان پرداخت و مدیر دفتر نمایندگی شهرستان نسبت به اخذ گواهی عدم خلاف اقدام و مدیر محترم فنی و اجرایی نسبت به پیگیری موضوع( سند)اقدام نمایند.