معرفی دکتر توحیدی بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش

طی مصوبه شماره 3 مورخ 25 آذرماه 1397 ، نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین گردید.

دکتر مصلح توحیدی بعنوان نماینده هیات مدیره دوره هشتم در کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین گردید.

هیات مدیره سازمان همچنین در این مصوبه از زحمات و تلاش های دکتر ارسطو هدایت نسب نماینده هیات مدیره دوره هفتم در کمیته آموزش تقدیر کرد.