مهندس سیدیونسی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

مهندس هیوا سیدیونسی بعنوان خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شد.
مهندس سیدیونسی با پیشنهاد هیات رئیسه سازمان و اکثریت آرای هیات مدیره بعنوان خزانه دار سازمان فعالیت خود را آغاز کرد.
وی عضو گروه تاسیسات برقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان است.