نتایج مسابقات رشته دارت جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان: نتایج مسابقات رشته دارت جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بشرح ذیل اعلام می گردد:

بخش آقایان
مقام اول: عرفان پورافسانه
مقام دوم: کاوه رشیدی
مقام سوم: مازیار گل سرشت
مقام چهارم: مهدی رشیدی
مقام پنجم: فاروق غفوری

بخش بانوان
نفر اول: اسرین امیری حسینی
نفر دوم: شبنم لطیفی
مقام سوم بصورت مشترک: شیوا لطیفی
مقام سوم بصورت مشترک: سوما تکیه خواه