نشست ساماندهی فعالیت مجریان قابل توجه مجریان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
نشست ساماندهی فعالیت مجریان

زمان: شنبه 15/ 4/ 98  ساعت 12 لغایت 14
مکان:  سالن راه و شهرسازی

دستورکار: 
- بررسی نحوه تشکیل دفتر اجرا
- تصویب شیوه نامه پیشنهادی جهت اداره دفاتر
- تشریح سیاست های سازمان درخصوص نقش مجریان در روند اجرا
- بررسی راه کارهای لازم جهت ارتقای کیفیت خدمات و دفاع از حقوق اعضا