نفرات برتر مسابقات شطرنج جشنوارە ورزشی اعضای سازمان نفرات برتر مسابقات شطرنج:


( آقایان)
1-هیمن فاتحی
2-اریز نصرت پور
3-کامران اسدی

(بانوان)
1-سمیه صفیاری
2-اوین محمدی
3-فوزیه منیعی