اخبار و اطلاعیه

اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد

اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد

لینک ورود به دوره طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست)

لینک ورود به دوره طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست)

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

کارگاه آموزشی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای ( وال پست) بصورت مجازی

تمدید مهلت اعتبار قبولی در آزمون ها تا پایان مرداد 1400

تمدید مهلت اعتبار قبولی در آزمون ها تا پایان مرداد 1400

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی/ مدت انقضای گواهی دوره های اجرا

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی/ مدت انقضای گواهی دوره های اجرا