بازرسین سازمان

بازرسین سازمان

مهندس دلنیا رضایی
رشته: عمران
پست: بازرس

 

اطلاعیه ها:

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در صورت هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و اعتراض  از اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان و یا هر مطلب دیگر که مستقیما توسط بازرسین سازمان بررسی و پیگیری می گردد با ایمیل ذیل در ارتباط بگذارید.  bazras@kurdnezam.ir