اعضای کمیته آموزش


ردیف نام و نام خانوادگی سمت رشته
1 دکتر صلاح الدین مولانایی  رئیس کمیته آموزش و ترویج معماری
2 دکتر فرزین چاره جو نایب رئیس شهرسازی
3 دکتر مسعود خلیقی عضو سازه
4 مهندس بهرام رضا طلبی عضو سازه
5 دکتر بهارامانی عضو مکانیک
6 دکتر مصلح توحیدی نماینده هیئت مدیره سازه
7 مهندس خالد اصلانی نماینده راه و شهرسازی سازه