اعضا گروه تخصصی عمران

5
دکتر هوشنگ دباغ رئیس
2
مهندس بهزاد شهابی نایب رئیس
3
دکتر جمشید کرمی دبیر
4
دکتر سالار منیعی عضو
1
مهندس برهان نوری عضو