تخفیف 20درصدی مدرسه شطرنج سنندج برای اعضا و خانواده های محترم آنان

تخفیف 20درصدی مدرسه شطرنج سنندج برای اعضا و خانواده های محترم آنان