شورای انتظامی

اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

ردیف نام و نام خانوادگی پست
1 مهندس محمد رحیم پور   رئيس
2 مهندس منصور لهونیان   نائب رئیس
3 دکتر انور آرمی عضو حقوقدان
4 مهندس ابراهیم سلطانی عضو
5 مهندس کاوه وثوقی عضو
6 مهندس پیمان رضازاده دبیر
اطلاعیه های شورای انتظامی:
پس از بازدیدهای مکرر واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی استان کردستان از پروژه های ساختمانی سطح استان، همچنین بررسی موارد ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موارد ذیل جهت بهبود کیفیت و اطلاع مهندسین گرامی ارائه می گردد:
لازم به ذکر است موارد یاد شده با تلاش  گروه ترویج مقررات ملی ساختمان، شورای انتظامی و همچنین واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی گردآوری شده است

عمـــران ……………………………………… دانلود

معمـاری ……………………………………… دانلود

بــــرق ………………………………………. دانلود

مکانیک ………………………………………. دانلود