قابل توجه اعضای محترم دارای صلاحیت طراحی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم دارای صلاحیت طراحی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

با توجه به راه اندازی بخش تایید طراح در سامانه اندازیار (ماده ۳۳) لازم است طراحان گرامی پس از انتخاب مهندس توسط مالک، نسبت به تایید یا رد طراحی پروژه مورد نظر اقدام فرمایند.

 پروسه تایید یا رد  طراح پروژه همانند پروسه تایید ناظر به شیوه ذیل می باشد:

 اطلاعات پروژه  – پروژه مورد تایید یا رد –  تکمیل فرآیند –  تایید یا رد پروژه