مجریان آموزشی

 

مجریان آموزشی

شماره تماس

آدرس

دانشگاه کردستان

087-33622750

سنندج -خیابان پاسداران بعد از دانشگاه علو م پزشکی اول شهرک قرادیان

دانشگاه جامع علمی کاربردی

۳۳۷۲۱۴۲۴-۰۸۷

سنندج -شهرک بهاران- میدان قانع -بلوار بوعلی

موسسه آموزش عالی توسعه دانش

۳۳۱۸۲۱۲۳-۰۸۷

سنندج میدان سهروردی دانشگاه فرهنگیان