مصوبات شش ماهه نخست 1399

تاریخ تشکیل جلسه:14/01/99

موضوع:

تاریخ اعمال تعرفه خدمات مهندسی سال 99 مطابق نامه شماره 14003/د ش م مورخ 19/12/98 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

متن مصوبه:

پیرو ابلاغ نامه فوق الذکر موضوع تعرفه خدمات مهندسی سال 99، مقرر گردید تعرفه خدمات مهندسی در سال 99 مطابق جدول پیوست به کلیه شهرستانها ابلاغ و از تاریخ 01/02/99 قابل اجرا می باشد.در موارد غیر قابل پیش بینی به ریاست محترم سازمان اختیار داده می شود تا تصمیمات لازمه را اتخاذ نماید.

تاریخ تشکیل جلسه:   21/02/99

موضوع:

تفویض اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات ایجاد تعهد موضوع ماده 12 نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها برای سال 1399

متن مصوبه:

 1. تفویض اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات وایجاد تعهد موضوع ماده 12 نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها برای سال 1399 به شرح ذیل مصوب گردید:
 2. 12-1 تفویض اختیار به مدیریت های سازمان و روسای دفاتر نمایندگی شهرستانها تا مبلغ چهل و پنج میلیون ریال.
 3. 12-2تفویض اختیار به رئیس سازمان تا مبلغ سیصد میلیون ریال.
 4. 12-3-تفویض اختیار به هیات رئیسه سازمان از سیصد میلیون ریال تا سقف هشتصد میلیون ریال.

تاریخ تشکیل جلسه:   21/02/99

موضوع:

اجرای نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه ماهیانه روسای سازمان نظام مهندسی – موضوع ماده 29 نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی

متن مصوبه:

در راستای اجرایی نمودن نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی و دستورالعمل یکسان ارائه شده توسط شورای مرکزی بندهای نظام نامه فوق بررسی و به شرح ذیل مصوب گردید:

 1. ضریب حقوق مبنا ( 2% تا 4% سالانه به ازاء هر سال ) مصوب 5/3  %
 2. ضریب تعداد اعضاء ( جدول 1-2 ) مصوب 25/1
 3. ضریب تجربه موثر ( بند 2-2) عضویت در هیئت مدیره و شورای مرکزی مطابق جدول (2-2)
 4. ضریب سابقه ریاست مطابق تبصره 2 ذیل جدول 2-2
 5. ضریب تعداد دفاتر نمایندگی ( 5 تا  10 دفتر) مصوب 2/1
 6. ضریب سابقه مدیریتی مطابق جدول 4-2

این ضرایب مبنای محاسبه در سال 99 بوده و حق الزحمه ریاست سازمان در سالهای آتی با اعمال ضرایب تصویب شده در هیئت مدیره در ابتدای هر سال محاسبه و مبنای پرداخت حق الزحمه ریاست و اعضای هیئت مدیره سازمان در آن سال قرار خواهد گرفت.

تاریخ تشکیل جلسه:   21/02/99

موضوع:

اعتبار پرداخت وام به کارکنان

متن مصوبه:

در اجرای تبصره 4 ماده 5 نظام نامه پرداخت وام به کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان، سقف وام در سال 99 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( یکصد و پنجاه میلیون تومان) تعیین گردید.

تاریخ تشکیل جلسه:   21/02/99

موضوع:

افزایش تعداد کار مجریان ذیصلاح

متن مصوبه:

با توجه به مشکلات پیش آمده در برخی شهرستانها در خصوص عدم پذیرش و عقد قرارداد برای ساختمانهای متراژ کم توسط مجریان ذیصلاح به بهانه اینکه ظرفیت کاری را اشغال می نماید لذا به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از سرگردانی مالکین مقرر گردید پس از فراخوان همکاری و در صورت عدم استقبال مجریان ذیصلاح با درخواست مدیر دفتر نمایندگی شهرستان مروطه و تایید ریاست سازمان تعداد یک کار به مجری ذیصلاح با رعایت سقف متراژ درج شده در پروانه اشتغال اضافه گردد.مشروط به اینکه سازنده ذیصلاح نسبت به معرفی یک نفر سرپرست کارگاه واجد شرایط برای پروژه جدید اقدام نماید.

تاریخ تشکیل جلسه:   28/02/99

موضوع:

  قرارداد کارمندان

متن مصوبه:

مقرر گردید قرارداد کلیه کارمندان سازمان از تاریخ 01/01/99 لغایت 31/06/99 به مدت شش ماه تمدید گردد.

تاریخ تشکیل جلسه:   28/02/99

موضوع:

تعیین وضعیت قرارداد مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانهای بیجار ، بانه، کامیاران، دهگلان، دیواندره ، مریوان

متن مصوبه:

با عنایت به اتمام قرارداد مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانهای بیجار ، بانه، کامیاران، دهگلان، دیواندره ، مریوان مقرر شد قرارداد مدیران فوق تا پایان  شهریور 99 تمدید گردد.

تاریخ تشکیل جلسه:   28/02/99

موضوع:

برگزاری مناقصه بیمه مسئولیت مهندسین طراح ، ناظر ، محاسب و مجریان ( حقیقی و حقوقی)

متن مصوبه:

مقرر گردید برگزاری مناقصه بیمه مسئولیت مهندسین طراح ، ناظر ، محاسب و مجریان ( حقیقی و حقوقی) به هیئت رئیسه تفویض اختیار گردید.

تاریخ تشکیل جلسه:   02/04/99

موضوع:

انتخابات تعیین اعضای شورای انتظامی

متن مصوبه:

انتخابات تعیین اعضای شورای  انتظامی در جلسه هیئت مدیره برگزار و به اتفاق آراء افراد ذیل به عنوان عضو شورای انتظامی انتخاب شدند:

 1. آقای دکتر جمال مشتاق
 2. آقای مهندس کاوه وثوقی
 3. آقای مهندس فرزام فاروقی
 4. آقای مهندس آراز فاروقی

و مقرر شد افراد مذکور جهت انجام امور مربوطه  به اداره کل محترم راه و شهرسازی معرفی گردند.

تاریخ تشکیل جلسه:   02/04/99

موضوع:

تعیین حقوق و دستمزد مدیران نظارت عالیه، دبیران و روسای گروههای تخصصی و مشاورین

متن مصوبه:

مقرر گردید حقوق و دستمزد مدیران نظارت عالیه، دبیران و روسای گروههای تخصصی و مشاورین در سال 99 مطابق لیست پیوست پرداخت گردد.

تاریخ تشکیل جلسه:  05/04/99

موضوع: (دستگردان)

دفتر اجرای نظارت برق و آزمایشگاه بتن و …

متن مصوبه:

با توجه به مسائل و مشکلات دفتر اجرای نظارت برق و بحث تعرفه خدمات بازرسی برق همچنین تعداد کار و تعرفه خدمات آزمایشگاهی مقرر شد موضوع فوق در شورای چهار نفره استان و با دعوت و حضور از نماینده شرکت محترم توزیع برق استان و اداره کل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان بررسی و نسبت به نحوه ارائه فعالیت این دفتر تصمیم گیری شود.

تاریخ تشکیل جلسه:   09/04/99

موضوع:

(دستگردان) حق الزحمه عوامل کنترل نقشه کل استان در سال 99

متن مصوبه:

مقرر گردید حق الزحمه عوامل کنترل نقشه در سال 99 به شرح ذیل پرداخت گردد:

گروه الف:

 • معماری در هر ساعت 4 پروژه ، هر پروژه 120،000 ریال
 • سازه در هر ساعت 2 پروژه ، هر پروژه 240،000 ریال
 • تأسیسات مکانیکی و برقی در هر ساعت 6 پروژه، هر پروژه 84،000 ریال.

گروه ب:

 • معماری در هر ساعت 2 پروژه ، هر پروژه 240،000 ریال
 • سازه در هر ساعت 1 پروژه ، هر پروژه 480،000 ریال
 • تأسیسات مکانیکی و برقی در هر ساعت 3 پروژه، هر پروژه 162،000 ریال.

گروه ج:

 • معماری در هر ساعت 1 پروژه ، هر پروژه 480،000 ریال
 • سازه در هر ساعت 1 پروژه ، هر پروژه 960،000 ریال
 • تأسیسات مکانیکی و برقی در هر ساعت 1 پروژه، هر پروژه 480،000 ریال.

تاریخ تشکیل جلسه:99/05/08

موضوع:

هزینه ساختمان شهرستانها

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به گزارش مهندس رشادت در خصوص هزینه های مربوط به تکمیل ساختمان شهرستانهای دیواندره- سقز- مریوان- کامیاران- قروه مبلغ یک میلیارد تومان در بودجه سال 99 در نظر گرفته شود.

توضیح اینکه در صورت کنترل و تصویب نقشه ها و شروع بکار ساختمان دفتر نمایندگی قروه، موجودی 4%(یک میلیارد تومان )دفتر قروه نیز هزینه شود.

تاریخ تشکیل جلسه:02/06/99

موضوع:

بررسی نامه شماره 42506/99/100 راه و شهرسازی مورخ 30/05/99

متن مصوبه:

مقرر گردید پیرو نامه شماره 42506/99/100راه و شهرسازی مورخ 30/05/99حداکثر ظرف مدت 25روز مدیر فنی و اجرایی و نمایندگان هیئت مدیره آقایان دکتر ژولیده و مهندس رشادت موارد درخواست شده در این نامه را جهت بررسی و تحویل به راه و شهرسازی، به هیئت رئیسه سازمان تحویل نمایند.

تاریخ تشکیل جلسه:02/06/99

موضوع:

استعفای آقای محمد مرادی

متن مصوبه:مقرر شد ریاست سازمان ضمن مذاکره با ایشان یک ماه فرصت جهت تصمیم گیری نهایی به ایشان داده شود و در صورت اصرار بر استعفا با درخواست ایشان موافقت، طبق ماده 24و71 قانون کار و دادنامه شماره 3328 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و ضمن تشکر از زحمات ایشان و خدمات صادقانه در طول بیش از 13 سال کار در واحدهای مختلف سازمان به دلیل رضایتمندی از عملکرد ایشان سنوات ایشان تا پایان مرداد ماه سال 99 بر مبنای 3 ماه در سال موافقت و مرخصی ذخیره شده نیز محاسبه و پرداخت گردد.

تاریخ تشکیل جلسه:15/06/99 (دستگردان)

موضوع: پرداخت حق سرانه عضویت اعضاء به شورای مرکزی سالهای 97-98-99

متن مصوبه:

با توجه به عدم پرداخت حق سرانه سالهای 97-98به شورای مرکزی و نامه شماره 34265/س م مورخ 13/03/99 و نامه های قبلی در این رابطه و پیگیری های مستمر واحد مالی شورای مرکزی در مورد پرداخت بدهی های استان، به ریاست و خزانه دار سازمان استان تفویض اختیار شد که با مذاکره و رایزنی لازم در مورد اخذ تخفیف و پرداخت مبالغ اعلام شده برای سالهای 97،98و99 اقدام شود.

تاریخ تشکیل جلسه:23/06/99

موضوع:

اعمال تخفیف خدمات مهندسی در ساختمانهای مساجد،مدارس ، درمانگاه ها ، اماکن خیریه و مسکن محرومان، ایثارگران… موضوع نامه های شماره 400/57865مورخ 20/10/94و 400/42058 مورخ 29/08/95آقای حامد مظاهریان معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی

متن مصوبه:مقرر گردید تا زمانی لغو موضوع نامه های شماره 400/57865مورخ 20/10/94 و 400/42058مورخ 29/08/95 معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی و تا صدور ابلاغیه جدید توسط وزارت راه و شهرسازی و همچنین، با توجه به مصوبه شورای هماهنگی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان (ابلاغیه 47173/99/100مورخ 17/06/99اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان) در خصوص نحوه اعمال تخفیف موارد مذکور به ریاست محترم سازمان تفویض اختیار گردید.

تاریخ تشکیل جلسه:99/06/23

موضوع:

تعیین وضعیت قرارداد مدیران دفاتر نمایندگی شهرستانها

متن مصوبه: با عنایت به اتمام قراردادمدیران دفاتر نمایندگی شهرستانها مقرر شد قرارداد مدیران فوق و اعضای هیئت اجرایی دفاتر نمایندگی تا پایان مهرماه 99تمدید گردید.

تاریخ تشکیل جلسه:99/06/23

موضوع:

قرارداد کارمندان متن مصوبه: مقرر گردید  قرارداد کلیه کارمندان سازمان از تاریخ 01/07/99 لغایت 29/12/99 به مدت شش ماه تمدید گردد.

تاریخ تشکیل جلسه:99/06/23

موضوع:

درخواست تمدید قرارداد اعضای نظارت عالیه از طرف راه و شهرسازی به شماره 34115/99/100مورخ 31/04/99

متن مصوبه: مقرر گردید با توجه به نامه شماره 34115/99/100 مورخ 31/04/99 در خصوص تمدید قرارداد کارشناسان نظارت عالیه راه و شهرسازی، هیئت رئیسه جلسه ای با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی برگزار نموده و نتیجه جهت اخذ تصمیم در جلسه هیئت مدیره مطرح گردد.

تاریخ تشکیل جلسه:3099/06/

موضوع:

پی گیری امورات مربوطه به پروژه خانه مهندس

متن مصوبه:مقرر گردید در خصوص انجام امورات مربوط به پروژه خانه مهندس آقایان دکترامیراسعد نصری زر و مهندس فرزام فاروقی به عنوان نمایندگان هیئت مدیره در این مورد پی گیری های لازم را انجام دهند و گزارشات لازم را با هیئت رئیسه تحویل نمایند.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 11 =

مصوبات شش ماهه نخست 1399