معرفی اعضای دفتر اجرایی نظارت برق

 

   نام و نام

 

خانوادگی   

 پست        شماره تماس
مهندس پیمان موسوی مدیراجرایی دفتر نظارت برق 33564876-113 داخلی
مهندس افشین نامی سنندجی عضو هیات رئیسه  
مهندس آزاد قادری عضو هیات رئیسه  

محمد مهدی رشیدی

کارمند دفتر اجرایی نظارت برق

33564876-113 داخلی
Email:barghgroup@kurdnezam.ir