معرفی اعضای دفتر اجرایی نظارت برق

 

   نام و نام

 

خانوادگی   

 پست       شماره تماس
مهندس پیمان موسویمدیراجرایی دفتر نظارت برق33564876-113 داخلی
مهندس افشین نامی سنندجیعضو هیات رئیسه 
مهندس آزاد قادریعضو هیات رئیسه 

محمد مهدی رشیدی

کارمند دفتر اجرایی نظارت برق

33564876-113 داخلی

محمدمهدی رشیدیکارشناس123

Email:barghgroup@kurdnezam.ir