معرفی پرسنل واحد گازرسانی


نام و نام خانوادگی  پست شماره تماس
مهندس امید محمودی عضو هیات رئیسه و نماینده هیات مدیره 33562683
مهندس پدرام گروهی
مدیر اجرایی واحد گازرسانی و عضو هیات رئیسه 33562683
مهندس خالد کریمی عضو هیات رئیسه 33562683
مهندس لقمان فیض الله بیگی بازرس 33562683
هانا میرکی مقدم واحد انفورماتیک 33562683
ژاله تاجی حسابدار 33562683
کاوان رشیدی کارمند 33562683
افشین اندری کارمند 33562683
فاروق خادمی کارمند 33562683