چارت سازمان

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

پدرام گروهی

رئیس سازمان

33564876

شرمین رضایی

مسئول دفتر ریاست

108

سحر حیدری

دبیرخانه هیات مدیره

108

 

نام و نام خانوادگی

پست

  شماره داخلی

احسان نصری

سرپرست فنی و اجرایی

33564876

شیوا لطیفی

     کارشناس فنی و اجرایی

118

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

افشین نامی سنندجی

خزانه دار

103

هیوا واحدی

مدیر امور مالی

218

امید شیرزادی

مسئول حسابداری

110

کیوان مرغوبی

حسابدار

110

الهام ساعدپناه

حسابدار

218

کاوه رشیدی

کارپرداز- جمعدار اموال

110

شماره مستقیم : 33564877

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

هورامان بهرامی

  مسئول روابط عمومی

220

شماره مستقیم: 33566031

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

فرزانه فتحی

مسئول انفورماتیک

111

شماره مستقیم: 33566031

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

حکمت فرهادی

مدیر امور اداری

122

صاحب احمدی

کارمند دبیرخانه

120

محمدصدیق عظیم پور

کارمند دبیرخانه

120

داود رشیدی

کارمند امور اداری

122

صادق احمدی

کارمند امور اداری

124

سعدی محمدی

کارمند امور اداری

124

کریم فلامرزی

کارمند امور اداری

101

فرزاد مرادی

         کارمند امور اداری

33564790

 

نام و نام خانوادگی

پست

    شماره داخلی

تینوو سوره بان

مسئول امور مهندسین

102

فرامرز رحیمی

کارشناس امور مهندسین

116

شتاو محمدی

کارشناس امور مهندسین

116

علیرضا بستانی

کارشناس امور مجریان

222

 سارا آرمان

 کارشناس کنترل نقشه

 219

 

نام و نام خانوادگی

پست

     شماره داخلی

صلاح الدین مولانایی

رئیس کمیته آموزش و ترویج

121

مژده فتحی

مسئول امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

121

سمیه محمدی

کارشناس کمیته آموزش و ترویج

114

بیان صلواتی

کارشناس امورعضویت و پروانه اشتغال مهندسی

114

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

سالار گلابی

مسئول نظارت عالیه

217

جمال جعفری

نظارت عالیه

217

عرشیا اشرفی

نظارت عالیه

217

 

نام و نام خانوادگی

پست

     شماره داخلی

اقبال ملک نیا

مسئول کارشناسی ماده 27

118

شیوا لطیفی

کارمند کارشناسی ماده 27

118

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

پیمان رضازاده

  دبیر شورای انتظامی

33564688

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

سارا آرمان

واحد کنترل نقشه

217

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

احسان نصری

کارشناس واحد ژئوتکنیک

224

آرینا جدیدیان

کارمند واحد ژئوتکنیک

224

 

نام و نام خانوادگی

پست

   شماره داخلی

بابک بهجتی

کارشناس واحد نقشه برداری

219

 

نام و نام خانوادگی

پست

   شماره داخلی

فرانک طوفانی

کارشناس شناسنامه فنی ملکی

115

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

مهدی رشیدی

کارشناس نظارت برق

33564790

 

نام و نام خانوادگی

پست

شماره داخلی

خالد کریمی

مدیر واحد گاز

33227504

کاوان رشیدی

کارمند واحد گاز

33227504

افشین اندری

کارمند واحد گاز

33227504

ژاله تاجی

کارمند واحد گاز

33227504

هانا میرکی

کارمند واحد گاز

33227504

فاروق خادمی

کارمند واحد گاز

33227504