معرفی انجمن کارشناسان ماده 27

نام و نام خانوادگی
پست              
مهندس اقبال ملک نیا رئیس انجمن
مهندس محمد رضا جباری عضو اصلی
مهندس یحیی سعیدی دبیر انجمن
مهندس مهدی حسام شریعتی عضو اصلی
مهندس بدیع عطایی بازرس
جمال جعفری کارمند


 

Email: made27@kurdnezam.ir

آئین نامه اجرایی ماده 27

لیست تعداد کار و مبلغ ریالی کارشناسان ماده 27 درسنندج وشهرستانهای تابعه در سال 98

آیین نامه اجرایی ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه اجرایی ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه اجرایی ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تعرفه دستمزد کارشناسان ماده 27 استان کردستان مصوبه جلسه مورخه 19/01/1392

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته عمران