اعضا گروه تخصصی تاسیسات برق

مهندس افشین نامی سنندجی 

دکتر فرزاد عارفی

مهندس فوزیه منیعی

دکتر آریز نصرت پور 

مهندس اسعد خالدی